Карта сайта
1 ноября 2019, 06:10

Поздравление секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Кан-оола Даваа с Днем Тувинского языка

«Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттары, «Чаңгыс демниг Россия» партияның Тывада регион девискээриниң күүсекчи комитединиң мурнундан болгаш бодумнуң өмүнээмден силер бүгүдеге Тыва дыл хүнү-биле изиг байырымны чедирерин чөпшээреп көрүңер! 

Дыл дээрге чоннуң тускайлаң, өскелерден онзагай болурунуң эң кол демдээ, сагыш-сеткилиниң илередикчизи болгай. Бистиң төрээн тыва дылывыс ниити турк уктуг боорда, кожа-хелбээ үр үеде чурттап келген орус, моол чоннарывыстың дылдарындан база дыка хөй сөстерни үлегерлеп ап, база бир тускай өскелерге дөмейлешпес бай дыл болу берген. 

Ынчангаш тыва чон үе-дүптен бээр байлак культуралыг, онзагай төөгүлүг, чечен-мерген дылдыг чораан дээрзин төөгү көргүзүп турар. Дыка үр үелерде тыва дылывыс тускай бижимели чок-даа турган болза, чечен-мергенин салбайн, аас чугаа таварыштыр салгалдан салгалче бүдүн-бүрүн дамчып келгени кайгамчык. 

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Тыва дылывысты моон-даа соңгаар үнелеп, ону үргүлчү ажыглап, аныяк салгалдарга байлак хевээр дамчыдып бээрин кижи бүрүзү бодунуң дорт хүлээлгези кылдыр көрүп, ону сайзырадыры-биле бүгү базымнарны кылып чорууруңарны күзевишаан, өг-бүлеңерге аас-кежикти, ажыл-агыйыңарга чедиишкиннерни йөрээп тур мен!« 

Хүндүткел-биле, 
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Даваа

Ссылка для блогов